Europeisk virtuell lärandemiljö
för glaskonst och -teknik

JURIDISK INFORMATION

VITRA:s webbplats, http://www.e-vitra.eu, redigeras och sprids av CERFAV.

UPPHOVSRÄTT – COPYRIGHT :
Webbplatsen i sin helhet omfattas av fransk och internationell lag om upphovsrätt och immateriell rätt. Företaget förbehåller sig kopieringsrätten, inbegripet för nedladdningsbara dokument, ikoner och bilder.

Det är formellt förbjudet att kopiera den här webbplatsen eller delar av den till ett elektroniskt underlag om det inte uttryckligen har beviljats av universitetets ordförande som också är publiceringsansvarig. Du kan skriva till VIDEOSCOP och Catherine Claus-Demangeon, Catherine Claus-Demangeon@univ-nancy2.fr som åtar sig att överföra din begäran och informerar dig om den publiceringsansvariges svar.1 - Tillträde till webbplatsen :
Användare av denna webbplats erkänner att de har behörighet och tillräckliga resurser för att få tillträde till denna webbplats. Universitetet Nancy 2 påtar sig inget ansvar för material som står utanför dess kontroll och de skador som eventuellt kan åsamkas på användarens tekniska utrustning, särskilt datorer, programvaror, nätverksutrustning och annat material som används för att få tillträde till tjänsten och använda den eller informationen.
Företaget vill påminna om att det är ett straffbelagt brott att otillbörligt ta sig in eller uppehålla sig i ett elektroniskt system, hindra eller förstöra ett sådant systems funktion samt att otillbörligt föra in eller ändra uppgifter i ett elektroniskt system.2 – Webbplatsens innehåll :
Universitetet Nancy 2 förebehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ändra innehållet på denna webbplats. Vidare påtar sig universitetet Nancy 2 inget ansvar för försening, misstag eller utelämnande av innehåll på dessa sidor och likaledes för avbrott eller otillgänglighet av tjänsten.
Kopiering av texter från denna webbplats till pappersunderlag är tillåten, särskilt inom pedagogisk ram, med förbehåll för att följande tre villkor uppfylls:
- Spridningen skall vara kostnadsfri.
- De kopierade dokumentens integritet skall respekteras: inga som helst ändringar eller förvrängningar.
- Tydligt och läsbart angivande av källan, exempelvis, i följande form: ”Detta dokument härrör från VITRA:s webbplats, http://www.e-vitra.eu - Kopieringsrätten är förbehållen företaget och strängt begränsad”. Webbplatsens adress skall ovillkorligen finnas i hänvisningen.
För annan användning, ta kontakt med oss.


3 – Hyperlänkar :
VITRA:s webbplats innehåller hyperlänkar och ger tillträde till webbplatser som inte utformas av universitetet Nancy 2. Universitetet påtar sig följaktligen inget ansvar för innehållet på de webbplatser till vilka användarna sålunda får tillträde.
Hyperlänkar till VITRA:s webbplats får endast upprättas med föregående tillstånd av utgivaren.

4 - Cookies :
Användarna upplyses om att vid besök på webbplatsen kan en cookie automatiskt installeras och tillfälligt bevaras i minnet eller på hårddisken.
En cookie ger inte möjlighet att identifiera användaren men används för att registrera informationer om användarens besök på webbplatsen.
Webbplatsanvändarna medger att de har fått information om detta tillvägagångssätt och tillåter VITRA att använda det. De kan avaktivera cookien med hjälp av inställningar i navigeringsprogrammet.


5 – Nominativa informationer som hämtas på webbplatsen
Samtliga uppgifter som på ett eller annat sätt finns på webbplatsen är förbehållet att användas av universitetet Nancy 2.
Du har emellertid rätt till information och korrigering av dina personuppgifter enligt bestämmelserna i artikel 34 i lagen 78-17 av den 6 januari 1978 om personuppgifter. För detta ändamål skriv till ”VIDEOSCOP / Université Nancy 2 - 9 rue Michel Ney BP 30722 - 54064 Nancy cedex" eller ”secretariat-videoscop@univ-nancy2.fr”.

6 – Behörighetsklausul
För denna webbplats skall fransk lagstiftning gälla. Endast franska domstolar är behöriga i händelse av tvist.
Stäng